مبانی تربیت عقلانی از منظر سعدی
کد مقاله : 1082-CNF (R1)
نویسندگان:
فاطمه ایرانمنش *1، سید حمیدرضا علوی2
1دانشگاه فرهنگیان کرمان
2دانشگاه شهید باهنر کرمان
چکیده مقاله:
هدف: بررسی، دیدگاه‌ها و نظریات سعدی در مورد مبانی معرفت‌شناسی و دلالت‌های آن در تربیت عقلانی است. روش: برای وصول به هدف فوق، از روش «توصیفی – تحلیلی» استفاده شده است. یافته‌ها: معرفت‌شناسی سعدی نظامی منسجم و منظم است که تبیین‌های به‌هم‌پیوسته و عقلانی را در مسائل گوناگون از قبیل منابع، ابزارها و موانع معرفت بیان داشته است. این تبیین‌ها مبانی لازم را برای استنباط، استنتاج و استخراج دلالت‌هایی در زمینۀ تعلیم و تربیت فراهم آورده‌اند که بر اساس آن، می‌توان نیل به هدف نهایی قرب الهی را از اهداف مهم تربیتی قلمداد کرد. در پرتو مبانی و هدف نهایی می توان به دلالت‌هایی از قبیل، اصول و روش‌های تربیتی و همچنین محتوا و برنامه درسی، روش‌های تدریس و ارزشیابی دست‌یافت و دلالت‌ها به لحاظ اینکه دارای خاستگاهی با رویکرد دینی و اسلامی است، می‌تواند در ترسیم برنامۀ تربیت دینی حائز اهمیت باشد. نتایج: نتایج پژوهش، مبین آن است که در دیدگاه سعدی، تربیت عقلانی با معرفت‌شناسی امکان‌پذیر خواهد بود. مباحث معرفتی، تعیین‌کننده دلالت‌های تربیتی از نوع رسمی و یا غیررسمی در پرورش قوه عقلانی می‌باشند. هدف معرفت‌شناسی از دیدگاه سعدی منطبق بر آموزه‌های وحیانی است و انسان توسط ابزارهای معرفتی با سلاح تزکیه و پاک‌سازی درون و زدودن موانع معرفتی قادر به دریافت بصیرت و درک حقایقی از منابع معرفتی خواهد بود.
کلیدواژه ها:
معرفت‌شناسی، سعدی، تربیت عقلانی، دلالت‌های تربیتی
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است