محورهای همایش

- تعلیم و تربیت در متون ادب فارسی

- معنا و مفهوم تعلیم و تربیت در متون ادب فارسی

- مبانی، اهداف، اصول و روش های تعلیم تربیت در متون ادب فارسی

- الگوهای تربیتی در متون ادب فارسی

- ساحت های تربیت در متون ادب فارسی( تربیت دینی، تربیت اخلاقی، تربیت عقلانی، تربیت عاطفی، تربیت عرفانی، تربیت هنری، تربیت زیست محیطی، تربیت سیاسی، تربیت اجتماعی، تربیت اقتصادی و ...)

- آداب تعلیم و تربیت در متون ادب فارسی

- ابعاد وعناصر تعلیم و تربیت در متون ادب فارسی( معلم، دانش آموز، زمان آموزش، مکان آموزش، اهداف آموزش، محتوای آموزش، ارزشیابی آموزش )

- خاستگاه های مضامین تربیتی در متون ادب فارسی(تاثیر متون دینی ، عرفانی، متون ایران باستان و ...)

- روایت پژوهی آموزه های تربیتی در زندگی و منش بزرگان ادب فارسی

- نظریه های روانشناسی و علوم تربیتی در متون ادب فارسی

- شایستگی های حرفه ای معلمان در متون ادب فارسی (دانش حرفه ای، مهارت های معلمی، اخلاق حرفه ای)

- مدیریت آموزشی در متون ادب فارسی(تصمیم­گیری، مشورت، ارزیابی و ...)

- بیان هنری آموزه های تربیتی در متون ادب فارسی

و سایر موضوعات مرتبط با موضوع همایش