راهنمای نگارش مقاله

-در نگارش مقالات، آخرین شیوه‌نامۀ فرهنگستان زبان و ادب فارسی اعمال شود.

- برای متن مقاله و فهرست منابع در هر صفحه، تعداد 26 سطر و طول هر سطر، 12 سانتی متر و فاصلۀ سطرها، single تایپ شود.

-مقاله از 20 صفحۀ تایپ شده تجاوز نکند. همچنین، مقالات باید با استفاده از برنامۀ word 2010، فونتB Zar  با اندازۀ 13تنظیم و تایپ شوند.

-ساختار مقاله باید، بر این اساس تنظیم شود:

1- عنوان: کوتاه، دقیق و دربردارندۀ بیان روشنی از موضوع مقاله باشد.

2-نام نویسنده یا نویسندگان و رتبۀ علمی، در زیر عنوان، سمت چپ نوشته شود و در زیرنویس، نشانی پست الکترونیک نویسندۀ مسئول و دانشگاه یا موسسۀ مربوط، آورده شود.

3-چکیده: شامل معرفی موضوع، ضرورت و اهمیّت تحقیق، یافته‌های پژوهش و روش کار است یا به تعبیر دیگری در چکیده، باید بیان شود که چه گفته‌ایم، چرا گفته ایم، چگونه گفته‌ایم و چه یافته‌ایم که در صد و پنجاه تا دویست و پنجاه کلمه، به زبان فارسی نوشته شود.

4-واژه های کلیدی: اساسی ترین واژه هایی که مقاله، حول محور آنها بحث می‌کند و مورد تاکید مقاله می‌باشد که معمولا بین 3 تا 6 واژه در نظر گرفته می‌شود.(در مقابل عنوان «واژه‌های کلیدی» علامت (:) گذاشته شود و بعد از آن، واژه های کلیدی مورد نظر، با علامت جداکنندۀ ویرگول (،) قرار داده شوند.)

5-مقدمه: مقدمه، بستری است جهت آماده شدن ذهن مخاطب برای ورود به بحث اصلی، در مقدمه، معمولا موضوع از کلّ به جزء بیان می‌شود تا فضای روشنی از متن بحث برای خواننده حاصل شود. عنوان مقدمه با شماره گذاری (بدین صورت: 1-مقدمه) آورده شود و در ادامۀ مقدمه، عنوان های 1-1 بیان مساله، 1-2 پیشینه تحقیق و 1-3 ضرورت و اهمیت تحقیق، همراه با توضیحات آورده شود.

6-بحث: شامل تحلیل، تفسیر، استدلال‌ها و نتایج تحقیق است. بحث با شماره 2 مشخص شده و عنوان‌های فرعی بحث به صورت 2-1، 2-2، 2-3 و ... تنظیم شود

7-نتیجه گیری: شامل ذکر فشردۀ یافته ها و بحث می باشد.( که با شمارۀ 3 مشخص می شود).

8-یادداشت‌ها: شامل پیوست‌ها، ضمائم، پی نوشت‌ها و به طور کلی، مطالبی است که جزء اصل مقاله نیست اما در ایضاح موضوع نوشته، ضروری و مناسب به نظر می‌رسد.

9-فهرست منابع: منابع در پایان به شکل الفبایی و به صورت زیر ارائه شوند:

الف- کتاب: نام خانوادگی و نام نویسنده.(سال نشر). نام کتاب(با خط درشت تر). نام مترجم یا مصحّح. نوبت چاپ. محلّ انتشار: ناشر.

ب- نشریّه: نام خانوادگی و نام نویسنده، «عنوان مقاله». نام مجلّه. جلد. شماره، صفحه.

-ارجاعات در داخل متن با (نام خانوادگی مولف، سال انتشار: شمارۀ صفحه) در داخل پرانتز آورده شود

-عددنویسی فصول و بخش ها از راست به چپ نوشته شود.

-شورای علمی همایش در ویرایش مطالب آزاد است.

-مقالاتی که پذیرفته نشوند عودت داده نخواهند شد.