اعضای کمیته علمی همایش

ردیف

نام ونام خانوادگی

رشته

مرتبه

دانشگاه

1

عنایت الله شریف پور

زبان وادبیات فارسی

دانشیار

دانشگاه شهید باهنر کرمان

2

رضاصابری

برنامه ریزی درسی

استادیار

فرهنگیان-خواجه نصیرکرمان

3

پروین سالاری چینه

علوم تربیتی

استادیار

فرهنگیان-پردیس باهنرکرمان

4

زهره احمدی پور اناری

زبان وادبیات فارسی

استادیار

فرهنگیان-پردیس باهنرکرمان

5

زهرا ایرانمنش

زبان وادبیات فارسی

استادیار

فرهنگیان-پردیس باهنرکرمان

6

مراد یاری دهنویی

فلسفه تعلیم وتربیت

استادیار

دانشگاه شهید باهنر کرمان

7

بهجت السادات حجازی

زبان وادبیات فارسی

دانشیار

دانشگاه شهید باهنرکرمان

8

مریم غلامرضابیگی

زبان وادبیات فارسی

استادیار

دانشگاه  آزاداسلامی کرمان

9

فاطمه جعفری کمانگر

زبان وادبیات فارسی

استادیار

فرهنگیان-فاطمه زهرا(س) ساری

10

نعمت الله موسی پور

برنامه ریزی درسی

استاد

دانشگاه فرهنگیان تهران

11

اکبرصیادکوه

زبان وادبیات فارسی

استاد

شیراز

12

مجیدعلی عسکری

برنامه ریزی درسی

استاد

دانشگاه خوارزمی تهران

13

محتسشم محمدی

زبان وادبیات فارسی

دانشیار

 دانشگاه سلمان فارسی کازرون

14

سیدعلی قاسم زاده

زبان وادبیات فارسی

دانشیار

دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

15

مسعود حسین چناری

روانشناسی

استاد

دانشگاه شیراز

16

محمود مهر محمدی

برنامه ریزی درسی

استاد

دانشگاه تربیت مدرس تهران

17

یحیی کاظمی

فلسفه تعلیم وتربیت

دانشیار

دانشگاه سیستان وبلوچستان

18

افسانه مرزیه

روانشناسی تربیتی

دانشیار

دانشگاه سیستان وبلوچستان

19

عبدالوهاب پورقاز

آموزش وپرورش

دانشیار

دانشگاه سیستان وبلوچستان

20

ابوسعید داور پناه

فلسفه تعیلم وتربیت

استادیار

دانشگاه سیستان وبلوچستان

21

نسیم سعید

علوم تربیتی

استادیار

دانشگاه پیام نورکرمان

22

سعیده خجسته چترودی

علوم تربیتی

استادیار

دانشگاه پیام نورکرمان

23

طاهره اسلامی نژاد

علوم تربیتی

استادیار

دانشگاه پیام نور کرمان

24

آزیتا سلاجقه

علوم تربیتی

استادیار

دانشگاه پیام نورکرمان

25

فریبا در تاج

علوم تربیتی

استادیار

دانشگاه شهید باهنر

26

سیده طیبه وطن پرست

زبان وادبیات فارسی

استادیار

دانشگاه پیام نور رفسنجان

27

مهرانگیز علینژاد

برنامه ریزی آموزشی از راه دور

استادیار

دانشگاه شهیدباهنر

28

سارا اسدپور

فلسفه تعلیم وتربیت

استادیار

دانشگاه شهیدباهنر

29

اصغر سلطانی

برنامه ریزی درسی

دانشیار

دانشگاه شهیدباهنر

30

بدرالسادات دانشمند

برنامه ریزی درسی

استادیار

دانشگاه شهیدباهنر

31

مراد یاری دهنوی

فلسفه تعلیم وتربیت

استادیار

دانشگاه شهیدباهنر

32

احمد امیری خراسانی

زبان وادبیات فارسی

استاد

دانشگاه شهیدباهنر

33

محمد رضا صرفی

زبان وادبیات فارسی

استاد

دانشگاه شهیدباهنر

34

بهجت السادات حجازی

زبان وادبیات فارسی

دانشیار

دانشگاه شهیدباهنر

35

مهین دخت فرخ نیا

زبان وادبیات فارسی

دانشیار

دانشگاه شهیدباهنر

36

هوشنگ محمدی افشار

زبان وادبیات فارسی

استادیار

دانشگاه شهیدباهنر

37

حمید رضا خوارزمی

زبان وادبیات فارسی

استادیار

دانشگاه شهیدباهنر

38

 مریم غلامرضابیگی

زبان وادبیات فارسی

استادیار

دانشگاه آزاد اسلامی

39

زهراایرانمنش

زبان وادبیات فارسی

استادیار

دانشگاه فرهنگیان کرمان

40

حکیمه دانشور

زبان وادبیات فارسی

مربی

دانشگاه فرهنگیان کرمان

41

محمدحسن فرخی

زبان انگلیسی

مربی

دانشگاه فرهنگیان-خواجه نصیر

42

اکبر جدیدی محمد آبادی

برنامه ریزی آموزشی از راه دور

استادیار

دانشگاه پیام نور استان کرمان