حمایت کنندگان اصلی
حمایت کنندگان اصلی
دانشگاه شهید باهنر کرمان
دانشگاه آزاد اسلامی استان کرمان
دانشگاه فرهنگیان استان کرمان
اداره کل آموزش و پرورش استان کرمان
انجمن مطالعات برنامه درسی شعبه استان کرمان
انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران
دانشگاه پیام نور کرمان
دانشگاه سیستان و بلوچستان