تاثیر قرآن و احادیث بر آموزه های تربیتی گلستان سعدی
کد مقاله : 1004-CNF (R1)
نویسندگان:
حلیمه غفاری *
پردیس شهید باهنر کرمان ( فرهنگیان)
چکیده مقاله:
سعدی ازبزرگترین شاعران و نویسندگان فارسی است که به مسائل تربیتی پرداخته و بررسی گلستان نشان می دهد که از قرآن و احادیث تاثیرگرفته است .
سعدی از خردورزان نیک اندیش و خوش ذوقی است که کلامش هرگز رنگ کهنگی نمی پذیرد چرا که از قرآن کریم استفاده کرده و همه شاعران و نویسندگانی که از کلام خداوند استفاده کردند،کلامشان ماندگار است و سخنانشان تازگی خاصی دارد به گویی که متناسب با اوضاع و احوال حال نوشته شده است . او با بهره گیری از آیات قرآن ، مسائل اخلاقی و تعلیمی و تربیتی را مطرح کرده است تربیت انسان و رسیدن به کمال هدف غایی انسان است و همیشه پیامبران و انبیا به این نکته توجه داشتند .
گلستان سعدی سرشار از مسائل تربیتی آموزنده است محبوبیت سعدی بیشتر در سادگی و شیوایی کلام اوست هدف نگارنده از نگارش این مقاله آن است که با بررسی آموزه های تربیتی گلستان و جمع آوری بخشی از مسائل و نکاتی که مطرح کرده است، خوانندگان به جایگاه تعلیمی و ادبی این نویسنده پی ببرند . حکایات گلستان از منظر قرآن، احادیث ، روانشناسی مورد بررسی قرار گرفته است .
نتیجه این پژوهش نشان می دهد که سعدی مسائل تربیتی را در قالب داستان پردازی و به کمک تمثیل و با بهره گیری از آیات قران کریم این مفاهیم را به مخاطبان عرضه کرده است تا مخاطب، پیام او را در زیباترین شکل ادراک کند. پژوهش حاضر که از نوع کتابخانه‌ای است ، به روش توصیفی ـ تحلیلی ارائه می گردد.
کلیدواژه ها:
گلستان، سعدی،آموزه های تربیتی،قرآن، احادیث، روان شناسی
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است