مردم گرایی و انسان دوستی شیخ ابوالحسن خرقانی
کد مقاله : 1016-CNF (R2)
نویسندگان:
محمد یاوری *
دانشگاه پیام نور - خوی- ایران
چکیده مقاله:
بخش عمده ای از ادبیات فارسی را آثار عرفانی و اندیشه های عارفان تشکیل میدهد. در این میان بسیاری از آراء عرفا شامل موضوعات اخلاقی و تعلیمی است که از منظر عرفانی بدان نگریسته اند.
ابوالحسن خرقانی یکی از عرفا برجسته ایرانی اسلامی است که آراء و اندیشه های او همواره مورد توجه و اعتناء اهل دل و علاقمندان مباحث عرفانی بوده است.
همه میراث فکری و اندیشگی شیخ خرقانی اعم از آراء، احوال، اقوال و حکایات مرتبط با وی در سالهای اخیر در کتابی تحت عنوان "نوشته بر دریا" تدوین و عرضه شده است.
از جمله موضوعات مورد توجه شیخ در این مجموعه مباحث مرتبط با مردم گرایی و انسان دوستی است. این مقاله به شیوه توصیفی و تحلیلی تلاش میکند در پرتو آموزه های اسلامی و عرفانی به این سوال پاسخ دهد که موضوعات ذیل عنوان کلی مردم گرایی مورد عنایت شیخ کدامها بوده و نظرات شیخ در این خصوص چگونه بوده است. نتیجه حاصل از این پژوهش نشان میدهد که خرقانی به درونمایه های متعدد و متنوع تعلیمی عنایت ویژه ای داشته و با نظرات خاصی که حاکی از لطافت روح و بلندی اندیشه اوست به این موضوعات نگریسته و ضمن اینکه خود بدانها پایبند بوده دیگران را نیز بدانها تشویق و ترغیب کرده است
کلیدواژه ها:
ابوالحسن خرقانی، مردم گرایی، انسان دوستی
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است