بازیابی آموزه های تربیتی در أشعار عربی جهان گشای جوینی
کد مقاله : 1018-CNF (R3)
نویسندگان:
حیدر محلاتی *
گروه زبان وادبیات عربی، دانشکده ادبیات وعلوم انسانی، دانشگاه قم، قم، ایران.
چکیده مقاله:
کتاب «تاریخ جهان گشای جوینی» نوشته عطا ملک جوینی (681ق) یکی از مهمترین متون ادبی وتاریخی فارسی است. موضوع این اثر نگارش تاریخ مغول، ایلخانیان، خوارزمشاهیان واسماعیلیان است که در دو قرن ششم وهفتم هجری حکمروایی می کردند. این کتاب علاوه بر ارزش های تاریخی وادبی، حاوی مطالب آموزنده اخلاقی ورهنمودهای تربیتی فراوان است. در این اثر نکات پند آموز وحکمی در قالب تمثّل واستشهاد به آیات قرآنی، احادیث شریف، امثال وحکم واشعار فارسی وعربی بیان شده است. از میان این مثال ها وشواهد، اشعار عربی کمتر مورد توجه قرار گرفته، وبه همین خاطر نگارنده مقاله می کوشد تا آموزه های تربیتی مذکور در آن اشعار را استخراج کرده، وموضوعات مختلف آن را مورد بررسی وتحلیل قرار دهد. این مقاله که از روش علمی تحلیلی بهره برده است، در پی دریافت معانی اخلاق ساز ومفاهیم انسانی ارزشمند این اثر گرانسنگ است. آنچه از مطالعه اولیه این اشعار به دست می آید، فراوانی وگستره مفاهیمی این ابیات است که آگاهانه وعالمانه توسط مؤرِّخ به کار رفته است.
کلیدواژه ها:
آموزه های تربیتی، آموزه های اخلاقی، تاریخ جهان گشای جوینی، عطا ملک جوینی، اشعار عربی.
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است