بررسی جایگاه مؤلفه‌های فرهنگی در اشعار مولانا
کد مقاله : 1075-CNF (R1)
نویسندگان:
سید علیرضا قاسمی *1، مهدی سالار صادقی2، حبیب حاجی پور3
1دانشجوی کارشناسی آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان . پردیس شهید باهنر بیرجند
2دانشجوی کارشناسی آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان، پردیس شهید باهنر بیرجند
3دکترای زبان و ادبیات فارسی، مدرس دانشگاه فرهنگیان، پردیس شهید باهنر بیرجند
چکیده مقاله:
یکی از راه‌های شناخت ارزش‌های اجتماعی و فرهنگی، بررسی و مطالعه آثار ادبی تأثیر گذار و برجسته در تفکرات و باورهای نسل‌های گوناگون دوره‌های تاریخی است. از جمله این آثار اشعار مولانا است که نه تنها گرایش‌های ارزشی آن، آیینه ارزش‌های فرهنگی و اجتماعی روزگار خودش است، بلکه در حال حاضر نیز با وجود گذشت هشت قرن از آفرینش آن‌ها، هنوز هم تأثیر گذاری ژرف آن بر چشم انداز فکری قشرهای مختلف در جوامع گوناگون، آشکار است. از آن جایی که ارزش‌ها در سطوح بالا در بین ملل گوناگون ، مفاهیم مشترکی دارند، مفاهیمی مثل ادب، احترام به حقوق دیگران ، عدالت، صلح و یکرنگی در تمامی جوامع در ردیف ارزش‌های اجتماعی و فرهنگی قرار دارند ، این مفاهیم را در اشعار مولانا به وضوح می توان یافت. شیوه نگارش این مقاله بر اساس منابع کتابخانه‌ای و بر پایه روش تحلیلی - توصیفی است. هدف نگارندگان این مقاله بررسی جایگاه مؤلفه‌های فرهنگی و اجتماعی در اشعار مولانا می‌باشد. نتایج حاکی از آن است که اشعار ارزشمند مولانا بر مؤلفه‌های فرهنگی جهان، در مفاهیمی چون : اخلاق ،علم و دانش، ارزش‌های اجتماعی، خدا شناسی ، هنر، صداقت ، قدرت، عدالت و برابری، صلح و یکرنگی و... تأثیرات بسیار پررنگی داشته و دارد.
کلیدواژه ها:
شعر، مولانا، مؤلفه‌های فرهنگی
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است