نقش گلستان سعدی در تعلیم و تربیت کودکان
کد مقاله : 1076-CNF (R1)
نویسندگان:
محمد مصطفی رسالت پناهی *، میترا یوسفی چرمهینی
دانشگاه کاشان
چکیده مقاله:
ادبیات فارسی در بین اعصار و طبقات مختلف جامعه نقش حیاتی و حائز اهمیتی را ایفا می‌کند؛ به طوری که حتی کودکان این مرز و بوم نیز از این میراث کهن بی‌نصیب نمانده‌اند. پیام‌ها و اهدافی که آثار کهن ادبی ارائه می‌کنند، می‌تواند نقش و اهمیت اساسی در تربیت زندگی حال و آینده کودکان و نوجوانان ایفا کند. جذّابیت نهفته در متون کهن داستانی، قدرت یادگیری کودکان را افزایش می دهد. کودکان در خواندن این متون با هم همراه می‌شوند و نکات آموزشی، اخلاقی، تربیتی و... را که در آن وجود دارد، یاد می‌گیرند. متون کهن ادبی از جمله گلستان سعدی سرشار از این آموزه‌ها و پندهاست و نقش این شاهکار ادبی را در امر تعلیم و تربیت کودکان نباید نادیده گرفت. گنجاندن مفاهیم اخلاقی و تربیتی در این اثر که با زبانی نرم و ساده نقل می‌شود، بیانگر اهمیت این موضوع است. سعدی از معدود شاعرانی است که به مفهوم تربیت کودکان به‌طور ویژه توجّه کرده و اصول درست تربیت فرزندان را از منظر خویش برشمرده است. این پژوهش به روش توصیفی و تحلیلی به بررسی این موضوع پرداخته که سعدی در جای جای کتاب گلستان مفاهیم آموزشی و تربیتی فراوانی را بیان کرده که بسیار مناسب کودکان است. با بازنویسی و آسان‌سازی این متن می‌توان نکات اخلاقی، تربیتی، اجتماعی را در قالب ماجراهایی جذّاب و خواندنی برای کودکان ارائه نمود.
کلیدواژه ها:
تعلیم و تربیت، گلستان، سعدی، کودک، داستان.
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است