تطبیق آموزه‌های تربیتی باب هفتم گلستان سعدی با نظریات صاحب نظران امروزی
کد مقاله : 1088-CNF (R3)
نویسندگان:
زهره طهماسبی آبدر *، فاطمه غلامی گزستان
فرهنگیان. پردیس شهید باهنر کرمان
چکیده مقاله:
گلستان یکی از ارزشمندترین متون ادبی کهن است که در یک دیباچه و 8 باب به نثر مسجع و موزون نوشته شده‌است. از آنجا که در گلستان، به خصوص در باب هفتم موضوعات تربیتی فراوانی دیده می‌شود، در پژوهش حاضر این باب مورد بررسی قرار گرفته‌است تا روشن‌گردد آیا آموزه های تربیتی باب هفتم کاربردی بوده یا خیر. سعدی اگرچه جامعه پیرامون خود را به دقت می‌شناسد، با وجود این با عنوان جامعه‌شناس شناخته نمی‌شود. لیکن مسائل اجتماعی، تربیتی، اقتصادی، آموزشی و... عصر خود را با ریز‌بینی تمام مورد بررسی قرار‌داده‌است. پژوهش حاضر که از نوع کتابخانه‌ای است به روش توصیفی تحلیلی ارائه ‌می‌گردد. یافته‌ها نشان می-دهند که اگرچه سخنان سعدی نه مقید به زمان است و نه اسیر مکان و تا مادامی که انسانیت زنده‌است، جذاب و شنیدنی است، اما استفاده از تمام آموزه‌های تربیتی سعدی، امروزه امکان‌پذیر نیست، چرا که شرایط اجتماعی، اقتصادی و... در جامعۀ امروز با عصر سعدی مغایرت‌دارد.
کلیدواژه ها:
سعدی ،گلستان، ، آموزه‌های تربیتی، مقایسه تطبیقی، صاحب‌نظران
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است