آموزه های تربیتی در اشعار نادر نادرپور
کد مقاله : 1095-CNF
نویسندگان:
لیلا ولیان *
گروه زبان و ادبیات فارسی ، دانشگاه فرهنگیان ایلام
چکیده مقاله:
این پژوهش با عنوان « آموزه های تعلیمی در اشعار نادر نادرپور » به استخراج و شرح و تحلیل اشعار نادرپور، در دو حوزه ی شریعت و اخلاق می‌‌ پردازد. نتایج تحقیق عبارت بودند از: توجه نادرپور به فضایل و رذایل اخلاقی به یک میزان بوده است؛ توجه نادرپور به مبانی نظری شریعت (توحید و نبوت و معاد و امامت) بیش از توجهی است که به مبانی عملی شریعت (نماز و جهاد) دارد و در معاد هم بیشتر توجهش معطوف به مرگ و نکوهش و ستایش مرگ است. روش گردآوری پژوهش حاضر روش توصیفی_تحلیلی و متکی بر منابع کتابخانه ای است. پژوهشگر ابتدا آموزه ها و مبانی نظری و آموزه ها و مبانی عملی شریعت را از مجموعه اشعار وی استخراج نموده و سپس به شرح و تحلیل هر یک از زیرمجموعه های مبانی مذکور، پرداخته است و در آخر از مجموعه شرح و تحلیل اشعار، نتیجه گیری جامعی ارائه داده است.
کلیدواژه ها:
نادرپور، اشعار، مبانی نظری شریعت، مبانی عملی شریعت، رذایل، فضایل.
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است