بررسی تجلی مضامین تفکر انتقادی ‌ در ادبیات کودک ایران
کد مقاله : 1096-CNF
نویسندگان:
نعیمه شفیعی اپورواری *1، جواد فرزانفر2، مراد یاری دهنوی3
1دانش‌آموخته کارشناسی ارشد تاریخ و فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه شهید باهنر کرمان و معلم اداره آموزش‌وپرورش شهرستان راور کرمان،
2استادیار، گروه علوم تربیتی، واحد نی‌ریز، دانشگاه آزاد اسلامی، نی‌ریز، ایران
3استادیار فلسفه تعلیم و تربیت، بخش علوم تربیتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران.
چکیده مقاله:
هدف از پژوهش حاضر بررسی تجلی مضامین و مؤلفه‌های تفکر انتقادی در ادبیات کودک ایران است. بدین منظور داستان‌های مورد بررسی در این پژوهش شامل هفت داستان ایرانی است که توسط متخصصان ادبیات کودک انتخاب شده است. این متون داستانی با استفاده از روش تحلیل محتوای تاملی فکری مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته‌اند. نتایج پژوهش نشان داد که از میان کتاب‌های داستانی معرفی شده هفت مولفه‌ی اصلی تفکر انتقادی دوران کودکی شامل احترام به دیدگاه مختلف، رشدیافتگی اخلاقی، عدم پیش داوری، داشتن دید منتقدانه، اشتیاق به یادگیری، دیدفراشخصی و شناخت خود، قابل شناسایی و بازبینی است. از طرفی مشخص شد رویکرد نویسندگان به فلسفه‌ی تربیتی دوران کودکی متناسب با رویکرد «کودک همچون هدف» بوده است.

هدف از پژوهش حاضر بررسی تجلی مضامین و مؤلفه‌های تفکر انتقادی در ادبیات کودک ایران است. بدین منظور داستان‌های مورد بررسی در این پژوهش شامل هفت داستان ایرانی است که توسط متخصصان ادبیات کودک انتخاب شده است. این متون داستانی با استفاده از روش تحلیل محتوای تاملی فکری مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته‌اند. نتایج پژوهش نشان داد که از میان کتاب‌های داستانی معرفی شده هفت مولفه‌ی اصلی تفکر انتقادی دوران کودکی شامل احترام به دیدگاه مختلف، رشدیافتگی اخلاقی، عدم پیش داوری، داشتن دید منتقدانه، اشتیاق به یادگیری، دیدفراشخصی و شناخت خود، قابل شناسایی و بازبینی است. از طرفی مشخص شد رویکرد نویسندگان به فلسفه‌ی تربیتی دوران کودکی متناسب با رویکرد «کودک همچون هدف» بوده است.
کلیدواژه ها:
تفکر انتقادی‌، دوران کودکی، ادبیات کودک،داستان، تحلیل محتوا
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است