بررسی تطبیقی افکار و اندیشه های تعلیمی و تربیتی سعدی با شاعران دوره سامانی
کد مقاله : 1100-CNF (R1)
نویسندگان:
حدیث نجم الدینی *
آموزش و پرورش
چکیده مقاله:
ادبیات تعلیمی موضوعات متنوعی را در بر میگیرد که یکی از شاخص ترین آنها موضوعات اخلاقی و تربیتی است. اخلاق پدیده ای است که همواره ضامن سلامت روحی و روانی اجتماع و سلامت انسان بوده و بی توجهی به آن میتواند متمدن ترین جوامع را به تباهی بکشاند. دوره سامانی اولین دوره شکل گیری شکل و ادب فارسی است که بزرگانی چون رودکی، بوشکور ،کسائی و ... را در بستر خود رشد داده است. این بزرگان کم و بیش به انعکاس وعظ، حکمت و اخلاق و مسائل تربیتی در شعر خود پرداخته اند که جز اولین نمونه های ادب تعلیمی شعر فارسی به حساب می آید. سعدی به عنوان اخلاقی ترین شاعر ادب فارسی به ادبیات تعلیمی توجهی ویژه داشته،تا آنجا که بوستان و گلستان وی را نامه اخلاقی نام نهاده اند.دیگر آثار سعدی نیز به همین شیوه پرداخته شده است.به علت سود جستن شاعران دوره سامانی و سعدی از ادب تعلیمی، میان اشعار آنان مشترکانی وجود دارد،که می تواند نشان دهنده ی تاثیر پذیری سعدی از شاعران دوره سامانی به ویژه رودکی باشد؛امااز سوی دیگر تفاوت هایی نیز در نحوه ی بیان و میزان تاثیر پذیری از مفاهیم دینی و... وجود دارد که ناشی از تفاوت های محیطی و شرایط اجتماعی و عقیدتی این دو گروه است.
کلیدواژه ها:
ادب تعلیمی،اخلاق،سعدی،شاعران سامانی
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است