بررسی مؤلفه‌های خردورزی از نظر قرآن کریم در محتوای درسی کتاب فارسی هفتم
کد مقاله : 1109-CNF (R2)
نویسندگان:
حکیمه دانشور *1، نعیم خالصی2
1مدرس پردیس شهید باهنر دانشگاه فرهنگیان کرمان
2دانشجوی پردیس خواجه نصیر دانشگاه فرهنگیان کرمان
چکیده مقاله:
اعتبار و ارزش عقل و عقل‌گرایی، از اهمیت فلسفه وجودی انسان نشأت‌ می‌گیرد؛ بدون عقل وعقل ‎ورزی، امکان رشد و بالندگی، برای انسان فراهم نمی‌شود. زیرا خرد و اندیشه، توان و نیروی تشخیص امور سره از ناسره در زندگی است؛ لذا این موضوع از مبانی بسیار ارزشمند قرآنی است که مصادیق آن باید محور اصلی اصول تعلیم و تربیت قرار گیرد.کودکان و نوجوانان از مهم-ترین ارکان نظام تعلیم و تربیت هستند و متولیان این امر موظفند تا رشد و پرورش قدرت عقل و خرد آنان را مورد توجه خاص قرار دهند. در این میان کتاب‌های درسی نیز از جایگاه ویژه و مؤثری برخوردارند. در این پژوهش با شیوۀ توصیفی و تحلیلی امکان به‌کارگیری اصول و شیوه‌های پرورش و رشد قدرت عقل و خرد در محتوای درسی کتاب فارسی هفتم با استناد به آیات قرآن مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که این کتاب در مجموع به عوامل و موانع خردورزی از منظر قرآن توجه قابل قبولی داشته گرچه به بعضی از این موضوعات مانند علم‌آموزی ، عبادت ، آینده‌نگری و تفکر تقوا و گناه-گریزی عنایت بیشتر و برخی مانند عبرت پذیری،تقلید کورکورانه ، تکبر ، توجه کمتر و به منطق پذیری ، دنیاگریزی و حیات-بخشی احکام الهی اصلا توجه نکرده است.
کلیدواژه ها:
قرآن کریم ، خردورزی ، محتوای درسی ، فارسی هفتم
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است