تبیین و بررسی جایگاه و نقش ادبیات در نظام آموزشی
کد مقاله : 1113-CNF (R3)
نویسندگان:
مجتبی پورکریمی هاوشکی *
استادیار دانشگاه فرهنگیان کرمان
چکیده مقاله:
هدف پژوهش فوق تبیین و بررسی جایگاه ادبیات در نظام آموزشی است. در این پژوهش به منظور پاسخگویی به سوال جایگاه ادبیات در رابطه با نظام آموزشی چیست و چگونه می تواند در نظام آموزشی ایفای نقش نماید، از روش تحلیلی- استنتاجی استفاده شده است. علت پرداختن به سوال فوق، بی توجهی مقالات حوزه تربیت و ادبیات نسبت به کارکردهای متمایز نظام آموزشی و تاثیرشان بر ادبیات است. نتایج نشان دهنده آن است که نظام آموزشی دارای سه کارکرد است، 1- شکوفایی قابلیت های وجودی انسان 2- انتقال دانش و مهارت و نگرش 3- اخلاقی بار آوردن. در رابطه با کارکرد نخست،ادبیات وسیله ای در برابر شکوفایی است و باید زمینه تحقق استعدادها و رشد افراد را فراهم نماید. در رابطه با کارکرد دوم، ادبیات، هدفی برای این کارکرد است. در رابطه با کارکرد سوم، ادبیات وسیله ای در راستای اخلاقی با آوردن است.بر این اساس در حالت مطلوب،محتوای کتب ادبیات به ترتیب: 1- شامل زمینه ای برای قدرت تفکر، سخن وری، آموزش خط، فرصتی برای کشف استعدادهای ادبی 2- آشنایی با متون فاخر ادبی، قواعد خلق آثار ادبی، شناخت و قدردانی از بزرگان ادبی 3- آشنایی با قواعد اخلاقی، آشنایی با فضایل اخلاقی،ارائه محتوای اخلاقی و زمینه ای برای آزمون اخلاقی افراد است.
کلیدواژه ها:
آموزش، ادبیات، کارکردهای آموزش
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است